استخدام

آزمایشگاه مسعود واقع در تهران میرداماد غربی به افرادی با سوابق وشایستگی های زیر جهت واحد روابط عمومی و واحدتجهیزات پزشکی نیازمند است ـ

از افراد واجد شرایط دعوت می شود جهت تعیین وقت مصاحبه مدارک ورزومه خود را به ادرس پست الکترونیکیmassoudlab@gmail.comارسال نمایند :

الف-مسئول واحد روابط عمومی 

1-دارندگان مدارک بازرگانی و مدیریت فروش و بازاریابی ویا دارندگان مدارک پزشک عمومی و داروسازی ویا کارشناسی ارشد یکی از رشته های ازمایشگاه

2- داشتن حداقل 3 سال سابقه کار مفید ترجیحا در موسسات پرشکی

3-قابلیت شم مذاکره ومعرفی وانتقال مفاهیم علمی

4-دارابودن توانایی برای فعالیت در درون وبیرون آزمایشگاه

5-حداقل 30 وحداکثر 40 سال

ب-مسئول واحد تجهیزات آزمایشگاهی 

1-دارندگان مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مهندسی مکانیک و الکترونیک ویا تجهیزات پزشکی از یکی ار دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور 

2-داشتن حداقل 3 سال کار مفید در یکی ازموسسات پرشکی ویا تجهیزات پزشکی وآزمایشگاهی 

3-آشنایی با مبانی سیستم مدیریت کیفیت و شاخص تایید عملکرد تجهیزات 

4-تسلط کامل به برنامه های نرم افزاری مرتیط با حوزه فعالیت

5-اشنایی به زبان انگلیسی در حد کفایت

6-پذیرش از طریق مصاحبه و آزمون علمی