آزمایش ژنتیک قبل ازبارداری

16 آذر 1395

هدف از انجام این آزمایش بررسی ژنتیکی یک زوج از نظر حامل بودن ژنهای معیوب و تعیین میزان احتمال  خطر داشتن فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی است. یک فرد سالم که خود و بستگانش هیچ گونه علائم بیماری ندارند ممکن است حامل ژن معیوب باشد.
اگر یک زوج سالم حامل ژن معیوب باشند خطر داشتن فرزند مبتلا به بیماری ژنتیکی برای آنها وجود دارد. پانل ژنتیکی قبل از بارداری 547  ژن را در هریک از زوجین بررسی نموده و موتاسیونهای موجود در آنها را (در صورت وجود داشتن) مشخص می کند. در این ژنها تا کنون تعداد 5969  موتاسیون بیماری زا مشخص شده است. لذا با اطلاعات بدست آمده میزان خطر داشتن فرزند مبتلا به یکی از تعداد 600  بیماری مشخص می شود. چنانچه نتیجه آزمایش نشان دهد که خطر ابتلا به بیماری ژنتیکی برای فرزند این زوج و جود دارد. در این صورت توصیه تشخیص قبل از تولد به آنها خواهد شد. این زوج می توانند با راهنمایی و ارجاع  پزشک در حین بارداری برای تشخیص قبل از تولد اقدام کنند.
بنابراین نتیجه انجام این آزمایش که قبل از بارداری برای یک زوج جهت اطمینان بیشتر از داشتن فرزند سالم انجام می شودعبارت است از:
بررسی 547 ژن
بررسی 5969 موتاسیون
بررسی600 بیماری
در این آزمایش بسیاری از بیماری های حاد نظیر دوشن و بیماری های  عصبی عضلانی و عقب ماندگی های جسمی و ذهنی بررسی می شوند.
نمونه: برای انجام این آزمایش نمونه خون بیمار مورد استفاده قرار می گیرد. برای نمونه گیری نیازی به ناشتا بودن نیست و در هر ساعت از شبانه روز قبل انجام است.